Tillstånd och regler

Nya regler från och med 2018

När det gäller kameraövervakning i taxibilar gäller det att både ha koll på tillstånd och de regler kring säker datahantering och integritet som regleras av GDPR.

Det är beställningscentralen eller åkaren som är ansvarig för att följa reglerna. I och med att de nya reglerna från 2018 ännu inte har prövats vet ingen hur den exakta tolkningen kommer att göras. Men för att göra det lättare att komma igång har Pointguard låtit jurister göra en sammanfattning av reglerna.

Nedan följer en kort redogörelse över vilka regelverk som kan aktualiseras och vilka åtgärder som kan behöva vidtas i anledning av er användning av Pointguards kamerabevakningslösningar. Detta informationsblad utgör inte juridisk rådgivning och får inte åberopas eller användas som sådan. Pointguards kunder ska göra självständiga och oberoende bedömningar av sina rättsliga skyldigheter.

Tillstånd

Vid kamerabevakning ska bestämmelserna i kamerabevakningslagen (2018:1200) beaktas. Enligt lagen krävs tillstånd till kamerabevakning om bevakningen bedrivs av någon annan än en myndighet vid utförande av en uppgift av allmänt intresse som följer av lag. Eftersom taxiverksamhet kan anses utgöra en sådan uppgift av allmänt intresse kan tillstånd krävas för kamerabevakning i taxifordon. Tillstånd ska ges om intresset av kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska särskilt beaktas bl.a. om bevakningen behövs för att förebygga, upptäcka eller utreda brott på en brottsutsatt plats. Tillstånd som har meddelats med stöd av den nu upphävda kameraövervakningslagen (2013:460) gäller fortfarande. Om ni inte innehar tillstånd sedan tidigare, eller om ert tillstånd har löpt ut, kan ni behöva ansöka om tillstånd på nytt. En ansökan om tillstånd till kamerabevakning ska göras hos Datainspektionen. För mer information och blanketter för ansökan om tillstånd till kamerabevakning, se www.datainspektionen.se.

GDPR

Videomaterial som tas upp genom kamerautrustningen och som visar fysiska personer utgör personuppgifter. Detta innebär att ni är skyldiga att följa bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Av detta följer att ni ska behandla personuppgifter korrekt och med hänsyn till registrerades rättigheter. Ni behöver dessutom identifiera vilken rättslig grund ni stödjer behandlingen på och säkerställa att ni endast samlar in personuppgifter för berättigade ändamål och inte senare behandlar personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Ni får t.ex. inte samla in personuppgifter för att förebygga och utreda brott (vilket är ett berättigat ändamål) och sedan titta på videomaterialet i underhållningssyfte (vilket inte i sig är ett berättigat ändamål). All information som ni får reda på i anledning av kamerabevakningen är belagd med tystnadsplikt.

För verksamheter som består av personuppgiftsbehandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor omfattning, ska dataskyddsombud utses. Genom er användning av Pointguards tjänster kan ni således behöva utse ett dataskyddsombud.

Informationsplikt

Enligt GDPR och kamerabevakningslagen ska viss information lämnas med anledning av bevakningen och den personuppgiftsbehandling som denna innebär. En upplysning om kamera-bevakning ska lämnas genom tydlig skyltning (t.ex. på en dekal i fordonet). Information om personuppgiftsbehandlingen anges företrädesvis i en integritetspolicy till vilken hänvisning görs på skyltningen i taxifordonet. För vidare information om vilka uppgifter som ska lämnas, se www.datainspektionen.se.

Arbetsgivare

Under förutsättningar att annat inte gäller enligt kollektivavtal, ska arbetsgivare genomföra en förhandling med företrädare för arbetstagarna innan kamerabevakning påbörjas. Detta framgår av lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Hjälp kring tillståndsfrågor

Vill du veta mer om reglerna och/eller tillstånd? Kontakta oss på Pointguard så berättar vi mer. Skicka oss ett mail eller ring upp så berättar vi mer!

Besöksaddress:
Pointguard AB, Ekeby bruk 2H
75263 UPPSALA
Ring oss idag:
018 512020
Kontakta Pointguard